O nás

Volejbalový klub Lhota pod Libčany přijímá stále nové členy. Mezi členy klubu přijímáme všechny zájemce o volejbal nejen ze Lhoty pod Libčany a okolí.

Co získáte se členstvím v klubu:

 

Kdy trénujeme:

Výtah ze stanov VK Lhota pod Libčany:

STANOVY Volejbalového klubu Lhota pod Libčany

I. Základní ustanovení

1. VK Lhota pod Libčany (dále VK) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující sport, turistiku a osvětovou činnost.
2. VK působí v českém jazyce pod názvem: Volejbalový klub Lhota pod Libčany, a zkratkou VK Lhota pod Libčany,
3. VK je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.
4. Sídlem VK je Lhota pod Libčany 50, Lhota pod Libčany, 50327.
 

II.Poslání a cíle

1. Základním posláním VK je:
a) podporovat výkon sportovní činnosti, konkrétně volejbalu, organizace, řízení, propagace volejbalu v obci, účast v oblastních soutěžích a reprezentace obce Lhota pod Libčany,
b) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
c) vytvářet možnosti užívání svých nebo přidělených sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
d) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,
e) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
f) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve VK k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,
g) hájit zájmy členů VK, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,
h) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. ve Lhotě pod Libčany a okolních obcích, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností,
i) vedlejší činností VK může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti VK.
 

III. Orgány VK

1. Orgány VK jsou:
a) členská schůze,
b) výkonný výbor,
c) revizní komise.
...

IV. Společné zásady členství

1. Členem VK se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním VK. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených členskou schůzí.
2. Výši členských příspěvků stanoví členská schůze.
3. Registraci členů, upraví členská schůze svým interním předpisem.
4. VK vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí výkonný výbor, a to prostřednictvím usnesení z jeho zasedání, kdy jeho přílohu tvoří aktuální znění seznamu členů VK. Seznam členů je přístupný všem členům VK. Výkonný výbor VK musí žadateli zpřístupnit seznam členů na jeho žádost do 30 dnů od podání žádosti; jiným způsobem tento seznam členů Spolku zpřístupnit nelze.

V. Práva a povinnosti členů

1. Základní práva řádných členů VK jsou:
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, kulturního a společenského života, v rámci VK jako celku a to za podmínek Stanov VK a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly ve VK závazně přijaty,
b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,
c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku,
d) účastnit se jednání orgánů VK, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování,
e) volit a být volen od 18 let věku do všech volených orgánů VK.
2. Základní povinnosti řádného člena jsou:
a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy VK a základní etické a mravní normy sportovce,
b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů VK,
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží VK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno,
d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností ve VK, pokud o tom příslušný orgán VK podle stanov rozhodl,
e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.
3. Řádné členství zaniká:
a) vystoupením člena,
b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,
c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje výkonný výbor,
d) úmrtím člena či zánikem VK (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením anebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění).

VI. Majetek VK a hospodaření

1. Zdrojem majetku VK jsou zejména:
a) příspěvky členů VK,
b) příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností VK, zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která VK vlastní nebo užívá, a organizováním sportovní, tělovýchovné a turistické činnosti,
c) příspěvky a dotace od sportovních svazů,
d) státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob,
e) majetek převedený do vlastnictví VK členem VK.
...

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy VK Lhota pod Libčany byly schváleny členskou schůzí dne 22. 5. 2015 a okamžikem schválení nabývají účinnosti.
...

 

Výběr z fotogalerie

Nakoukněte do naší fotogalerie.